Gedragsregels

Artikel 1. Definities

1.1. De in deze Gedragsregels met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die in de volgende delen van dit artikelliddaaraan wordt toegekend.

a) Organisator: de Stichting De Friese Elfsteden Rijwieltocht, gevestigd te (8701) KG Bolsward, aan het adres Marktplein 1a.
b) Fietselfstedentocht: een jaarlijks door de Organisator te organiseren fietstoertocht.
c) Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator in de Algemene Voorwaarden bepaalde wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Fietselfstedentocht.
d) Gedragsregels: de regels die zijn vervat in het onderhavige document.
e) Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die de Organisator hanteert bij het aangaan van een overeenkomst met Deelnemer strekkende tot deelname door Deelnemer aan de Fietselfstedentocht tegen betaling door Deelnemer. De Algemene Voorwaarden zijn raadpleegbaar via de website van de Organisator: ‘www.fietselfstedentocht.frl’ en ‘www.fietselfstedentocht.nl’.

Artikel 2. Toepasselijkheid Gedragsregels

2.1. Deelnemer is verplicht zich tijdens de Fietselfstedentocht te houden aan deze Gedragsregels.

Artikel 3. Type fiets

3.1 Deelnemer neemt deel aan de Fietselfstedentocht met een fiets die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. de fiets is deugdelijk;
b. de fiets is bedoeld voor één persoon, een fiets dieis ingericht voor het vervoer van meer dan één persoon is niet toegestaan;
c. de fiets heeft twee wielen;
d. de fiets dient volledig met menselijke spierkrachtte worden voortbewogen, een hulpmotor/trapondersteuning is niet toegestaan.
e. een ligfiets dient op voldoende hoogte een veiligheidswimpel te voeren.

3.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is het toegestaan deel te nemen met een fiets die isbedoeld voor vervoer van meer dan één persoon en/of meer dan twee wielen heeft indien de Organisator daar voorafgaand schriftelijktoestemming voor heeft gegeven.

3.3. Het is Deelnemer niet toegestaan om deel te nemen aan de Fietselfstedentocht met een velomobiel. De afwijkingsmogelijkheid van lid 2 van dit artikel geldt niet voor de velomobiel.

Artikel 4. Verkeer en veiligheid

4.1 Deelnemer is verplicht zich tijdens de Fietselfstedentocht te houden aan de in Nederland geldende verkeersregels.

4.2 Deelnemer neemt op een verantwoorde wijze deel aan de Fietselfstedentocht en brengt derhalve de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar.

4.3 Deelnemer dient onverwijld aanwijzingen van de politie, Organisator, aan de Organisator verbonden personen en door de Organisator ingeschakelde derden op te volgen.

4.4 Deelnemer is voldoende gezond en getraind voor deelname aan de Fietselfstedentocht.

4.5.Deelnemer is verplicht een fietshelm te dragentijdens deelname aan de Fietselfstedentocht.

4.6 Organisator raadt het Deelnemer aan om beschermende (fiets)kleding te dragen tijdensdeelname aan de Fietselfstedentocht.

Artikel 5. Stempelkaart

5.1 Deelnemer ontvangt van Organisator een persoonlijke stempelkaart, met daarop een kaartnummer, een startgroep en een barcode, die gekoppeld zijn aan het persoonlijk account. Deelnemer draagt tijdens de Fietselfstedentocht de persoonlijke stempelkaart bij zich.

5.2 Deelnemer dient tijdig bij alle controleposten persoonlijk de stempelkaart ter afstempeling aan te bieden. Er wordt uitsluitend op de stempelkaartgestempeld. De controleposten zijn vermeld op de stempelkaart en zijn herkenbaar aan de gele Elfstedenvlag. De start- en sluitingstijden van de controleposten zijn ook vermeld op de stempelkaart.

5.3 Bij verlies of vermissing van de stempelkaart kan de tocht niet worden geteld en kan dus ook geen herinneringsmedaille worden verstrekt.

5.4 Bij de finish wordt de stempelkaart nauwkeuriggecontroleerd.

Artikel 6. Start, route en finish

6.1 De start van de Fietselfstedentocht is voor het stadhuis in Bolsward. De starttijd van de Fietselfstedentocht is op de stempelkaart aangegeven. Eerder starten dan het op de stempelkaart aangegeven tijdstip is niet toegestaan. De finish van de Fietselfstedentocht is in Bolsward.

6.2 Deelnemer is verplicht de door Organisator aangegeven route te volgen. Afwijken van deze route door Deelnemer is niet toegestaan.

6.3 Deelnemer dient na het voltooien van de Fietselfstedentocht zich persoonlijk af te melden. Deelnemer doet dit door het tonen van zijn stempelkaart, waarna de stempelkaart wordt gescand. De stempelkaart wordt daarna aan Deelnemer teruggegeven.

Artikel 7. Medailles

7.1 Indien Deelnemer de Fietselfstedentocht vóór 24:00 volbrengt, ontvangt Deelnemer een herinneringsmedaille.

7.2 Deelnemer ontvangt bij het volbrengen van 10, 20, 30, 40, 50 en 60 keer van de Fietselfstedentocht eenspeciaal ereteken.

Artikel 8. Diskwalificatie

8.1. Organisator kan besluiten om Deelnemer te diskwalificeren indien Deelnemer handelt in strijd met deze Gedragsregels.

Artikel 9. Volgauto’s

9.1. Volgauto’s zijn niet toegestaan.

 

Versie: 12 november 2021