Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. De in deze Algemene Voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die in de volgende delen van dit artikellid daaraan wordt toegekend.
a. Organisator: de Stichting De Friese Elfsteden Rijwieltocht, gevestigd te (8701 KG) Bolsward, aan het adres Marktplein 1a.
b. Fietselfstedentocht: een door de Organisator te organiseren fietstoertocht.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator bepaalde wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Fietselfstedentocht.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemer, die gesloten wordt via de Website, strekkende tot deelname van Deelnemer aan de Fietselfstedentocht tegen betaling door Deelnemer.
e. Website: de website van Organisator: ‘www.fietselfstedentocht.frl’ en ‘www.fietselfstedentocht.nl’.
f. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die zijn vervat in het onderhavige document.
g. Gedragsregels: de regels waar Deelnemer zich aan moet houden tijdens deelname aan de Fietselfstedentocht. De Gedragsregels zijn raadpleegbaar via de Website.
h. Schade: geleden dan wel te lijden materiële en immateriële schade, beide in zowel directe als indirecte zin.
i. Partijen: Organisator en Deelnemer gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2.3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijkt/blijken te zijn of vernietigd is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
2.4. Alle mogelijke situaties die zich voor mochten doen tussen Organisator en Deelnemer die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld en beslecht naar doel en strekking van deze Algemene Voorwaarden.
2.7. Indien Organisator niet steeds strikte naleving door Deelnemer van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit nimmer dat de betreffende bepalingen niet van toepassing zijn op een Overeenkomst of dat Organisator het recht niet meer heeft om in andere, vergelijkbare gevallen de naleving door Deelnemer van de betreffende bepalingen te verlangen.

Artikel 3. Toepasselijkheid Gedragsregels
3.1. De Gedragsregels vormen een integraal onderdeel van elke Overeenkomst.
3.2. Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de Gedragsregels en zich tijdens de Fietselfstedentocht aan de Gedragsregels te houden.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. Deelnemer is door het voltooien van de inschrijving op de wijze zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden – en dus door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en de Gedragsregels – een Overeenkomst aangegaan met de Organisator.
4.2. De inhoud van een Overeenkomst behelst:
- de/het ingevulde inschrijvingsformulier(en), waarmee de inschrijving zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden is verricht, en;
- deze Algemene Voorwaarden, en;
- de Gedragsregels.
4.2. Een Overeenkomst komt nimmer tot stand indien de inschrijving op de wijze zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden niet is uitgevoerd/niet is voltooid.

Artikel 5. Vereisten voor deelname
5.1. Voor deelname aan de Fietselfstedentocht dient de inschrijving zoals omschreven in dit artikel te zijn voltooid.
5.2. Inschrijving dient te geschieden met een persoonlijk aangemaakt account op de Website. Op dit account dient de betreffende persoon – die het account heeft aangemaakt – zelf in te loggen en vervolgens zichzelf in te schrijven op de wijze zoals dan wordt aangegeven op de Website. Voor de inschrijving is vereist dat de betreffende persoon akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, en daarmee ook met de Gedragsregels.
5.3. De inschrijving zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inschrijving zoals bedoeld in dit artikel namens of voor één of meerdere andere personen te doen. De potentiële Deelnemer dient te allen tijde zelf, in overeenstemming met dit artikel, met een persoonlijk aangemaakt account het inschrijvingsproces te voltooien.
5.4. Het is Deelnemer niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan een derde.
5.5. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan de Fietselfstedentocht indien inschrijving op de wijze zoals bedoeld in dit artikel niet is voltooid.
5.6. Het is Deelnemer niet toegestaan om deel te nemen aan de Fietselfstedentocht indien:
a. Deelnemer geen kennis heeft genomen van de Gedragsregels en/of niet akkoord gaat met de Gedragsregels;
b. Deelnemer niet (tijdig) afdoende is verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor Schade veroorzaakt door deelname aan de Fietselfstedentocht;
c. Deelnemer niet (tijdig) afdoende is verzekerd voor Schade die de betreffende Deelnemer of zijn nabestaande(n) mocht(en) lijd(t)(en) ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door deelname aan de Fietselfstedentocht;
d. Deelnemer op de dag van de tocht niet de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;
e. Deelnemer het inschrijfgeld niet tijdig en/of volledig heeft voldaan.
f. Het/De inschrijvingsformulier(en) niet volledig en naar waarheid is/zijn ingevuld.
5.7. Indien een Deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de Fietselfstedentocht wordt het door Deelnemer betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Deelname aan de Fietselfstedentocht geschiedt geheel op eigen risico.
6.2. Organisator is nimmer (mede- )aansprakelijk voor Schade die een Deelnemer of zijn nabestaande(n) mocht(en) lijden door deelname van Deelnemer aan de Fietselfstedentocht. In geval van dergelijke Schade dient/dienen Deelnemer/zijn nabestaande(n), een beroep te doen op de door Deelnemer afgesloten verzekering(en) zoals omschreven in artikel 5 lid 6 sub c van deze Algemene Voorwaarden. Organisator is ook niet (mede- )aansprakelijk voor deze Schade indien Deelnemer deze verzekering(en) niet (tijdig) heeft afgesloten en/of indien een dergelijke verzekering niet alle Schade dekt en/of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat.
6.3. Organisator is nimmer (mede- )aansprakelijk voor Schade die Deelnemer heeft veroorzaakt bij (een) andere Deelnemer(s), of (een) andere derde(n), door Deelname aan de Fietselfstedentocht. Deelnemer vrijwaart Organisator voor mogelijke aansprakelijkheid voor deze Schade. In geval van dergelijke Schade dient Deelnemer een beroep te doen op de door Deelnemer afgesloten verzekering zoals omschreven in artikel 5 lid 6 sub b van deze Algemene Voorwaarden. Organisator is ook niet (mede-)aansprakelijk voor deze Schade indien Deelnemer deze verzekering niet (tijdig) heeft afgesloten en/of indien een verzekering niet alle Schade dekt en/of een verzekeraar niet tot uitkering overgaat.
6.4. Organisator is nimmer (mede- )aansprakelijk, ook niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Organisator, voor Schade zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, indien de Schade (mede) het gevolg is van:
- het niet in acht nemen van de Gedragsregels door Deelnemer, en/of;
- gevaarlijk/roekeloos/nietoplettend (rij)gedrag van Deelnemer.
6.5. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of Schade aan/van eigendommen van een Deelnemer.
6.6. Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Organisator jegens Deelnemer of zijn nabestaande(n) voor Schade zal zijn beperkt tot het bedrag of de bedragen die in het betreffende geval onder de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden uitbetaald. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Organisator.
6.7. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere mogelijke aansprakelijkheid van Organisator jegens Deelnemer of zijn nabestaande(n) beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 2.500.
6.8. Organisator is bij de uitvoering van de Fietselfstedentocht bevoegd derden in te schakelen. Organisator zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Organisator is nimmer aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door handelen en/of nalaten van deze derden, derhalve ook niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van derden. Organisator is bevoegd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
6.9. Deelnemer of zijn nabestaande(n) kan/kunnen geen aanspraken voor vergoeding van Schade, die is veroorzaakt door deelname aan de Fietselfstedentocht, geldend maken tegen huidige of vroegere aan de Organisator verbonden (rechts)personen, waaronder in ieder geval worden verstaan de vroegere en huidige bestuurders, adviseurs, medewerkers en rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde (rechts)personen.

Artikel 7. Portretrecht
7.1. De in het kader van de Fietselfstedentocht door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Deelnemer geeft de Organisator toestemming om de in lid 1 van dit artikel bedoelde materialen waarop de betreffende Deelnemer zichtbaar is, te publiceren op de Website en/of andere internetpagina’s van de Organisator, waaronder sociale media, met als doel communicatie en marketing.

Artikel 8. Persoonsgegevens
8.1. Op de verwerking van persoonsgegevens door Organisator is het privacy statement van Organisator van toepassing. Het privacy statement kan worden geraadpleegd via de Website.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wegens omstandigheden, waaronder omstandigheden die overmacht opleveren, de volgende maatregelen te treffen, zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van een Overeenkomst:
a. het wijzigen van de starttijden, de route en de start- en finishplaatsen van de Fietselfstedentocht;
b. het vroegtijdig beëindigen van de Fietselfstedentocht;
c. de Fietselfstedentocht in het geheel geen doorgang te laten vinden.
9.2. De omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel betreffen onder andere, zonder uitputtend te zijn:
a. weersomstandigheden;
b. de (handhaving van de) openbare orde;
c. calamiteiten;
d. (gevaar voor de) veiligheid van Deelnemers en derden;
e. maatregelen van de regering en/of decentrale overheden, waaronder maatregelen ter zake de bescherming van volksgezondheid – zoals het bestrijden van de uitbraak van een virus –, waardoor de Fietselfstedentocht feitelijk en/of juridisch niet kan plaatsvinden, althans niet op de wijze zoals door de Organisator bij het aangaan van een Overeenkomst is bedoeld.
9.3. Indien Organisator een maatregel treft zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft Deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld en/of vergoeding van eventuele Schade, behoudens hetgeen bepaald is in lid 4 van dit artikel.
9.4. Indien Organisator de maatregel treft zoals bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel, heeft Organisator het recht om een vervangende prestatie te leveren, namelijk het houden van de Fietselfstedentocht op een ander moment en/of op een andere wijze. Indien Organisator een dergelijke vervangende prestatie levert, schiet Organisator niet tekort in de nakoming van een Overeenkomst, Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of vergoeding van eventuele Schade. Deelnemer heeft slechts recht op restitutie van het inschrijfgeld indien Organisator besluit om geen vervangende prestatie te leveren.
9.5. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde vervangende prestatie kan onder meer, zonder uitputtend te zijn, een Fietselfstedentocht betreffen aan de hand van een applicatie op een smartphone. Indien Organisator besluit om deze vervangende prestatie te leveren, zal Organisator de betreffende applicatie ter beschikking stellen aan Deelnemer en Deelnemer de nodige informatie verschaffen voor het gebruik daarvan. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke smartphone en het gebruik daarvan.
9.6. Alle in deze Algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent aansprakelijkheid zijn ook van toepassing indien Organisator een vervangende prestatie levert zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 10. Klachtplicht
10.1. Een eventuele klacht van Deelnemer ter zake omstandigheden die zich voordoen tijdens de uitvoering van de Fietselfstedentocht dient door Deelnemer direct – dus tijdens de Fietselfstedentocht – aan Organisator te worden gemeld. Organisator en Deelnemer treden alsdan, indien mogelijk en de aard van de klacht dit toelaat, in overleg om de klacht ter plaatse op te lossen. Indien de klacht na overleg niet is opgelost, dient Deelnemer binnen 14 dagen na afloop van de Fietselfstedentocht schriftelijk te klagen bij Organisator.
10.2. Alle andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde klachten ter zake een door Deelnemer gesteld(e) tekortkoming/gebrek in de nakoming door Organisator van een Overeenkomst, dienen door Deelnemer binnen 14 dagen nadat:
- Deelnemer bekend is geworden met de/het gestelde tekortkoming/gebrek, of;
- Deelnemer bekend had behoren te zijn met de/het gestelde tekortkoming/gebrek;
schriftelijk te worden ingediend bij Organisator.
10.3. De termijn van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel betreft een nadere uitwerking van hetgeen is bepaald in artikel 6:89 BW.

Artikel 11. Wijzigen Algemene Voorwaarden en Gedragsregels
11.1. Organisator heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de Gedragsregels te wijzigen en aan te vullen. Na wijziging/aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, zijn de wijzigingen/aanvullingen van toepassing op een Overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Een Overeenkomst en alle daarmee verband houdende geschillen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
12.2. In geval van een geschil tussen Organisator en Deelnemer, dat voortvloeit uit een Overeenkomst/samenhangt met een Overeenkomst, zullen Partijen allereerst – alvorens zich te wenden tot de bevoegde rechter – in overleg treden teneinde dit geschil in der minne op te lossen.
12.3. De rechtbank NoordNederland, locatie Leeuwarden, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst/samenhangen met een Overeenkomst.

 

Beschikbare documenten

Algemene voorwaarden
(62,46 KB)