Reglement MTB 11 stedentocht

REGLEMENT MTB-Elfstedentocht

 • De MTB-Elfstedentocht is een toertocht en geen wedstrijd.
 • Deelnemers moeten op de dag van de tocht minimaal 16 jaar zijn.
 • Deelnemers kunnen alleen meedoen in koppels van 2 á 3 personen.
 • Deelname aan de MTB-Elfstedentocht met hulpmotor/trapondersteuning is NIET toegestaan.
  De fiets dien volledig door menselijke (spier)kracht te worden voortbewogen.
 • Deelname of het meefietsen aan de tocht door anderen dan rechtmatige deelnemers is verboden.
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht.
 • De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schades die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen. Deelnemers dienen, als de omstandigheden daarom vragen, goed werkende verlichting op de fiets te hebben.
 • Deelnemers dienen het door de organisatie ter beschikking te stellen fietsbord zichtbaar op de voorkant van de fiets aan te brengen.
 • De deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking en hun eigendommen. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat zij te gast zijn het gebied waar de MTB-Elfstedentocht gehouden wordt.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen)
  in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 • Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te volgen.
 • Het is verboden van de aangegeven route af te wijken.
 • Volgauto’s en -motoren zijn niet toegestaan.
 • Op de controleposten dient iedere deelnemer PERSOONLIJK de knipkaart bij de controlepost aan te bieden. De locaties van de controleposten zijn vermeld op de knipkaart en herkenbaar aan de aangebrachte MTB-Elfstedenvlag.
 • Voor de controle wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de knipkaart. Bij verlies of vermissing van de knipkaart kan geen herinneringsmedaille worden verstrekt en kan de tocht niet worden geteld.
 • Starttijden en sluitingstijden van de controleposten zijn vermeld op de knipkaart. De start is op beide dagen tussen 07:00 en 08:00 uur. De finish op de zaterdag is uiterlijk om 21:00 uur en op zondag uiterlijk 19:00 uur.
 • Eerder starten dan het op de knipkaart vermelde tijdstip is niet toegestaan.
 • Later finishen dan het op de knipkaart aangegeven tijdstip is niet toegestaan.
 • Na het volbrengen van de tocht dient de deelnemers zich persoonlijk af te melden door inlevering van de knipkaart bij de finish.
 • Bij de finish wordt de knipkaart nauwkeurig gecontroleerd. Ontbreken één of meer knipjes of is gehandeld in strijd het met reglement, dan wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
 • Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
 • Deelnemer verklaart;
  - kennis te hebben genomen van dit reglement en zich daaraan te houden;
  - voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond en getraind te zijn;
  - over deugdelijk materiaal te beschikken;
  - akkoord te gaan met gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van
    promotionele doeleinden;
  - door in te schrijven af te zien van portretrechten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bolsward, juni 2023