Reglement

Reglement Fietselfstedentocht

 • De Fietselfstedentocht is een toertocht en geen wedstrijd.
 • Deelnemers dienen op de dag van de tocht de 16-jarige leeftijd te hebben bereikt.
 • Deelname op fietsen met hulpmotor/trapondersteuning is niet toegestaan. De fiets dient volledig door menselijke (spier)kracht te worden voortbewogen.
 • Deelname met voertuigen op meer dan twee wielen en/of op tandems, ingericht voor het vervoer van meer dan twee personen, is zonder voorafgaande toestemming van het bestuur niet toegestaan.
 • Ligfietsen dienen op voldoende hoogte een oranje veiligheidswimpel te voeren.
 • Deelname of het meefietsen in de tocht door anderen dan rechtmatige deelnemers is verboden.
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht.
 • De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.
 • Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te volgen.
 • Het is verboden van de aangegeven route af te wijken.
 • In Dokkum, Bolsward en Stavoren zijn tijdcontroles. Deze tijdcontroles zijn gebaseerd op een gemiddelde snelheid van 25 km. per uur.
 • Volgauto's zijn niet toegestaan.
 • Op de controleposten dient iedere deelnemer PERSOONLIJK de stempelkaart ter afstempeling aan te bieden. De controleposten zijn vermeld op de stempelkaart en herkenbaar aan de gele Elfstedenvlag.
 • Er wordt uitsluitend op de stempelkaart gestempeld. Bij verlies of vermissing van de stempelkaart kan geen herinneringsmedaille worden verstrekt en kan de tocht niet worden geteld.
 • Starttijden en sluitingstijden van de controleposten zijn vermeld op de stempelkaart.
 • De start is voor het stadhuis in Bolsward. Eerder starten dan het op de stempelkaart vermelde tijdstip is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van de tocht dient de deelnemer zijn/haar stempelkaart te koppelen aan het persoonlijk account, d.m.v. het invoeren van de 10-lettercode welke voorop de stempelkaart staat gedrukt.
 • Bij de finish wordt de stempelkaart gescand en nauwkeurig gecontroleerd. Ontbreken één of meer stempels of is gehandeld in strijd met het reglement, dan wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven.
  Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
 • Deelnemer verklaart:
  - kennis te hebben genomen van dit reglement en zich daaraan te houden
  - voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond en getraind te zijn
  - over deugdelijk materiaal te beschikken
  - akkoord te gaan met gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van promotionele doeleinden.
  - door je in te schrijven heb je afgezien van je portretrechten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Eretekens
Iedere deelnemer die de tocht vóór 24.00 uur volbrengt ontvangt een fraaie herinneringsmedaille.
Bij het 10, 20, 30, 40, 50, of 60x volbrengen van de tocht wordt een speciale herinnering uitgereikt.  Deze speciale herinneringen worden éénmaal uitgegeven aan dezelfde deelnemer.

Tochttelling
Voor de telling van het aantal uitgereden tochten geldt, dat tussen twee uitgereden tochten maximaal vijf niet (uit)gereden tochten zijn toegestaan. Hierbij tellen de jaren 2001 (MKZ) en 2020 (Corona) niet mee. Bij verschil van mening over het aantal uitgereden tochten dient de deelnemer het juiste aantal tochten aan te kunnen tonen met op zijn naam gestelde stempelkaarten. Het is dus belangrijk de stempelkaarten te bewaren.

De voorinschrijving

Iedereen die 5 keer of vaker de tocht reglementair heeft uitgereden, waarvan één keer in de afgelopen 4 jaar, ontvangt in november via zijn/haar e-mailadres een uitnodiging tot voorinschrijving. Je kunt meerdere voorinschrijvers in één keer inschrijven. Als je met een groep gebruik wilt maken van een voorinschrijving dan kan dat. Daarvoor moet je van alle andere voorinschrijvers de persoonlijke code en geboortedatum gebruiken bij de bestelling. Als reglementair uitgereden tocht geldt dat tussen 2 gereden tochten niet meer dan 5 niet (uit)gereden tochten mogen zitten. De jaren 2001 (MKZ-crisis) en 2020 (Corona-crisis) tellen hierin niet mee.

Type fiets

Volgens het reglement wordt de fiets gedefinieerd als een voertuig met twee wielen dat wordt voortbewogen door menselijke spierkracht middels een trapsysteem. Het type fiets is een keuze van de deelnemer zelf. Een racefiets, een toerfiets, een sportieve fiets, een dagelijkse fiets of een transportfiets zijn allemaal toegestaan, zolang de deelnemer de eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengt.

Met ingang van de tocht van 2013 zijn de zogeheten velomobielen uitgesloten van deelname. Het snelheidsverschil in combinatie met de mindere zichtbaarheid, als gevolg van de lage ligging, blijken in de praktijk toch tot gevaarlijke situaties te kunnen leiden.

Ligfietsen met twee wielen mogen wel deelnemen.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze gezond en voldoende getraind aan de start verschijnen. Bereidt u goed voor en test uw conditie bij de Elfmerenfietstocht.