Route

De route

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Ouwe Syl, Oudebildtdijk, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De route voor de tocht van pinkstermaandag 2019 zal in grote lijnen dezelfde zijn als in voorgaande jaren, in de noordelijke route is een routewijziging vanaf St. Annaparochie gaat het via Nij Altoenae, Ouwe Syl, Hallumerhoek en de Zeedijk naar Holwerd.

Onderaan deze pagina vindt u een link naar pdf-bestanden met een gedetailleerde routebeschrijving en een routebeschrijving.

Routekaarten: nieuwe kaarten voor 2019 zijn in bewerking.