Route

De route

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Ouwe Syl, Oudebildtdijk, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De route voor de tocht van pinkstermaandag 2019 zal in grote lijnen dezelfde zijn als in voorgaande jaren, in de noordelijke route zijn een tweetal routewijzigingen:
-  vanaf St. Annaparochie gaat het via Nij Altoenae, Ouwe Syl, Hallumerhoek en de Zeedijk naar Holwerd;
- vanaf Marsum via Ritsumazijl naar Bayum, we gaan niet via Dronrijp omdat de brug niet op tijd klaar is.

Bij het GPX-bestand een kleine wijziging: de route door Leeuwarden is niet juist weergegeven.
Voor de juiste route volg de gele routepijlen op het wegdek en de aanwijzigingen van onze medewerkers.