Route

De route

Achtereenvolgens worden op de route onderstaande plaatsen aangedaan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leije,  Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De route voor de tocht van pinkstermaandag 2018 zal in grote lijnen dezelfde zijn als in voorgaande jaren, in de noordelijke route is een routewijziging vanaf Oude Leije gaat het via Hallumerhoek en de Zeedijk naar Holwerd.
In verband met de aanleg van de haak om Leeuwarden liep in 2014 en 2015 de route van Leeuwarden naar Dronrijp via Marssum. Vanaf 2016 gaan we in Marssum linksaf en gaan langs het Poptaslot, onder de A31 door via de Hegedyk weer terug naar de oorspronkelijke route.
Onderaan deze pagina vindt u een link naar een pdf-bestand met een gedetailleerde routebeschrijving..

Ook zijn kaarten van de route beschikbaar in PDF-formaat.